OMFATTANDE JURIDISK RÅDGIVNING

Affärsjuridik, privatjuridik och inkasso.

Våra verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik

Våra medarbetare innehar kompetens inom allmän affärsjuridik. I de ärenden som medarbetarna hanterar förekommer en rad komplicerade affärsjuridiska frågor såsom upprättande av avtal, bildande och avveckling av bolag, företagsöverlåtelser, entreprenadjuridiska spörsmål, fastighetsrättsliga frågor, skadeståndsrätt, fordringsrätt samt tvister. Vi har lång erfarenhet, bred kompetens och stor kapacitet. Genom hög tillgänglighet och resultatinriktad service inom affärsjuridikens kärnområden är vi ett stöd i våra klienters utveckling.

Hör av dig om du vill veta med om våra affärsjuridiska tjänster.

Avtalsrätt

Vi hjälper er att upprätta alla typer av avtal inom samtliga branscher. I en del avtalsområden har vi redan upprättat en avtalsmall som kan skräddarsys och appliceras i just Ert fall. I andra områden upprättar vi ett avtal från grunden tämligen fort.

Entreprenadrätt

Vi har över 25 års erfarenhet inom entreprenadjuridik. Vi har varit ombud i ombyggnationer av hus, renovering av privata lägenheter och stora bostadskomplex samt anläggning av trädgårdar. Vi har varit ombud i tvister om byggfel, upphandlingstvister och orimlig fakturering. Vi har omfattande erfarenhet av att upprätta entreprenadkontrakt gentemot privatpersoner och mellan entreprenadbolag.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten delas vanligen in i allmän fastighetsrätt som reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare, och den speciella fastighetsrätten som reglerar relationerna mellan det allmänna (staten, kommuner) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

Vi har kunskapen. Vänd Er till oss för en första rådgivning  

Företagsrekonstruktion

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt för att betala sina skulder på kort sikt.

Det vanligaste är att företaget själv ansöker. Den som företaget har skulder till kan också ansöka om rekonstruktion av företaget, men företaget måste gå med på det.

Lagen om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare. En näringsidkare är någon som driver en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur. Det måste inte vara ett företag utan kan även vara till exempel en ideell förening. Vissa företag får inte använda sig av företagsrekonstruktion, bland annat banker och försäkringsbolag eller statliga och kommunala bolag.

Svensk & internationell skatterätt

Våra skattespecialister driver i stor omfattning ärenden hos Skatteverket, i förvaltningsdomstol eller i Skatterättsnämnden och vi arbetar regelbundet med att förebygga och eliminera skatterättsliga problem och risker vid t ex skatterevision.

Kännetecknande för vår skatteverksamhet är att en övervägande del av våra ärenden rör gränsöverskridande situationer. 
 

Vi ger dig vägledning i samband med bl.a.

Skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner

  • Fastighetstransaktioner
  • Projektutveckling avseende fastigheter
  • Privat och publik M&A
  • Finansiering
  • Skatteoptimering  
  • Fåmansföretag       
  • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer
  • Due diligence

Inkasso

Vår inkasso- och obeståndsexpert är jurist Roland Drougge , som har flera decennier av erfarenhet i området som jurist och affärsman.

'

Konkursrätt

Vi hjälper er med att skicka anmodan om betalning till Era gäldenärer. Vi följer sedan upp med en konkursansökan om vi bedömer att fordran är klar och förfallen. Innan vi skickar en konkursansökan mot ett bolag utreder vi om Er fordran är att anses som klar och förfallen. Detta bygger givetvis på den bevisning Ni kan tillhandahålla, samt i övrigt de uppgifter ni lämnar till oss om sakomständigheterna i fallet.

Asylrätt & Migration

Vi har omfattande expertis inom migrationsrätt och hjälper regelbundet tredjelandsmedborgare att invandra till Sverige. Vi granskar svenska migrationslagar och sköter immigranternas kontakter med Migrationsverket.

Vi har en arsenal av tolkar som regelbundet biträder oss i dessa ärenden samt ett omfattande kontaktnätverk som vi på olika sätt samarbetar med för att etablera migranten i det svenska samhället, såväl registrering för SFI (svenska för invandrare), bostadslösning och arbetsmöjligheter.

Aktiva när du behöver det

N

Företag

N

Privatpersoner

Vi finns här för dig 

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Juristfirman Drougge & Partners startades 1992 av Roland Drougge och på firman finns ett flertal duktiga jurister.

Tillsammans med oss blir du starkare!