Tigrinska/Tigrinja

Tigrinska/Tigrinja

ን ፅቡቕ አገልግሎት አለናልኩም

ዑቕባ, መንበሪ ፍቓድ

ናይ ዉዕል መብት

ዕዳ፣ ክሳራን ዝተፈላለዪ ናይ ኢኮኖሚ ፀገማትን

ናይ ንግድን ዝተፈላለዪ ጉዳያትን /ዋኒናትን ሕጊ መማኸርቲ

ግብሪ

መዝገበ ሂሳብ

በዚ ቑፅሪ ስልኪ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም 08-6418500