Migration

Migration- och utlänningsrätt

Vi har omfattande expertis inom migrationsrätt och hjälper regelbundet tredjelandsmedborgare att invandra till Sverige. Vi granskar svenska migrationslagar och sköter immigranternas kontakter med Migrationsverket. Vi har en arsenal av tolkar som regelbundet biträder oss i dessa ärenden samt ett omfattande kontaktnätverk som vi på olika sätt samarbetar med för att etablera migranten i det svenska samhället, såväl registrering för SFI (svenska för invandrare), bostadslösning och arbetsmöjligheter.

Genom vårt kunnande och vårt nätverk tillvaratar vi migrantens rätt i Sverige.