Inkassotjänster

Inkassotjänster

En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte annat visas anses insolvent, om

  1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och
    borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.
  2. Juristfirman Drougge & Partners är specialiserade på att rikta konkursansökningar mot De företag som inte betalar våra klienters fordringar. För att rikta en konkursansökan mot ett bolag måste fordran emellertid vara ”klar och förfallen”.

Det finns en omfattande praxis inom detta område. En fordran är att anse som klar om den är ostridig eller har fastställts genom lagakraftvunnen dom. Detta torde gälla även om gäldenären bestrider fordringen men bestridandet bedöms vara uppenbart ogrundat. Villkoret att fordringen skall vara klar måste i princip vara uppfyllt vid tiden för kravets framställande. Fordringen måste också vara förfallen till betalning vid den tidpunkten.

En betalningsuppmaning som inte leder till betalning inom viss tid ger fordringsägaren en favör vid en konkursansökan som borgenären lämnar in mot gäldenären. Gäldenären skall då anses vara insolvent, om denne inte visar att han är solvent. En förutsättning är dock att fordringen är ”klar och förfallen”.

Våra tjänster

Vi hjälper er med att skicka anmodan om betalning till Era gäldenärer. Vi följer sedan upp med en konkursansökan om vi bedömer att fordran är klar och förfallen. Innan vi skickar en konkursansökan mot ett bolag utreder vi om Er fordran är att anses som klar och förfallen. Detta bygger givetvis på den bevisning Ni kan tillhandahålla, samt i övrigt de uppgifter ni lämnar till oss om sakomständigheterna i fallet.

Vid en konkursansökan vill vi undvika att svaranden har en invändning i rätten till fordran pga exempelvis fel i tjänst/produkt eller en kvittningsgill motfordran. Därför är det givetvis av yttersta vikt att ni lägger alla fakta på bordet innan vi startar process mot Era gäldenärer.

Vår inkasso- och obeståndsexpert är jurist Roland Drugge , porträtterad på bilden ovan, som har flera decennier av erfarenhet i området som jurist och affärsman.

Hör av Er idag så tar vi omedelbart hand om Era skuldindrivningar!