Jordbruksarrende

Jordbruksarrende

Vi skräddarsyr Ert avtal om jordbruksarrende utifrån en avtalsmodell vi har skapat inom detta område som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – jordbruksarrende.

Vad är ett jordbruksarrende?

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när jorden upplåts till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som jordbruksarrende.

Gårdsarrende eller sidoarrende?

Traditionellt skiljer man på sidoarrende och gårdsarrende, men benämningarna används inte i lagtexten. Skillnaden mellan gårdsarrende och sidoarrende är att det vid upplåtelse av gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn.

Regleringen kring jordbruksarrende

Reglerna för jordbruksarrende är huvudsakligen tvingande. Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan lagbestämmelsen och avtalsvillkoret. Om parterna är överens om en avvikelse, och arrendenämnden godkänner denna – ger dispens – kan vissa av de tvingande lagreglerna sättas ur spel.

I vår avtalsmall har vi följt de regler som är tvingande i jordabalken för jordbruksarrende samt gällande de regler där det råder avtalsfrihet försökt åstadkomma balanserade klausuler mellan parterna eller klausuler som vi tycker är rimliga.

I särskilda situationer har vi valt att inte lyfta fram de tvingande lagregleringarna i avtalsmallen. Skulle en situation uppkomma som inte specifikt regleras i avtalet skall ni därför läsa igenom lagtexten i jordabalken som berör jordbruksarrende, eller kontakta jurist.

Vill ni ha hjälp att skräddarsy avtalet om jordbruksarrende i förhållande till omständigheterna i er situation och era önskemål, kontakta oss.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.