Bostadsarrende

Bostadsarrende

Vi skräddarsyr Ert avtal om jordbruksarrende utifrån en avtalsmodell vi har skapat inom detta område som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – bostadsarrende.

Vad är ett bostadsarrende?

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

– Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.

– Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.

– Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.

– Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Bostadsarrende eller lägenhetsarrende i vissa situationer

Bostadsarrende kan i princip bara upplåtas till en fysisk person. Upplåts ett sådant arrende till en juridisk person räknas upplåtelsen normalt som ett lägenhetsarrende.

Om däremot en förening vars huvudsakliga ändamål är att i sin tur upplåta bostadsarrende till sina medlemmar arrenderar mark, räknas upplåtelsen som bostadsarrende även i ledet mellan jordägaren och föreningen

Regleringen kring bostadsarrende

Reglerna för bostadsarrende är huvudsakligen tvingande. Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan lagbestämmelsen och avtalsvillkoret. Obs! Om parterna är överens om en avvikelse, och arrendenämnden godkänner den – ger dispens – kan vissa av de tvingande lagreglerna sättas ur spel.

I vår avtalsmall har vi följt de regler som är tvingande i jordabalken för bostadsarrende samt gällande de regler där det råder avtalsfrihet försökt åstadkomma balanserade klausuler mellan parterna eller klausuler som vi tycker är rimliga.

I särskilda situationer har vi valt att inte lyfta fram de tvingande lagregleringarna i avtalsmallen. Skulle en situation uppkomma som inte specifikt regleras i avtalet skall ni därför läsa igenom lagtexten i jordabalken som berör bostadsarrende, eller kontakta jurist.

Vill ni ha hjälp att skräddarsy avtalet om bostadsarrende i förhållande till omständigheterna i er situation och era önskemål, så kontaktar ni vår jurist John Knutsson.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.