Anläggningsarrende

Anläggningsarrende

Vi skräddarsyr Ert avtal om anläggningsarrende utifrån en avtalsmodell vi har skapat inom detta område som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – anläggningsarrende.

Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Reglerna om anläggningsarrende är till stor del dispositiva. När en regel är dispositiv är parterna fria att avtala något annat än det som står i lagen. Känner ni att vår avtalsmall inte är i enlighet med de villkor ni önskar bör ni därför antingen läsa igenom jordbalkens 7:e, 8:e och 11:e kapitel i kombination med vägledning från arrendenämndens hemsida: http://www.arrendenamnden.se/Anlaggningsarrende/Arrendeavtalet/

Eller så kontaktar ni vår jurist John Knutsson, så kan han skräddarsy ett avtal om anläggningsarrende åt er. Observera! Den mall som är upplagd här om anläggningsarrende måste givetvis i vissa delar fyllas i avseende sakomständigheter i det specifika arrendet. Ni vill möjligtvis även ha specifika bestämmelser som är unika i det aktuella arrendet. När ni inför sådana bestämmelser i mallen, kontrollera alltid med lagen eller med jurist, så att det inte går emot tvingande lagregler i jordabalken.

Anläggningsarrende – definition

En upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

– Jordägaren och arrendatorn har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk.

– Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendestället.

– Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.

– Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen.

– Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Upplåtelser för följande ändamål räknas normalt som anläggningsarrende:

– bensinstation

– kommersiellt driven skidanläggning

– fabrik

– lagerhus

– vindkraftpark

– kommersiellt driven marina

Vi hjälper er med att definiera vilken arrendetyp som är tillämplig i Ert fall. Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.